Alles over Emelwerda College

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Welkom

De schoolgids van het Emelwerda College is bedoeld voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden. De gids geeft informatie over de gang van zaken op onze scholengemeenschap. Het Emelwerda College werkt in de afdelingen vmbo-basis en vmbo-kader samen met het Zuyderzee Lyceum in het Vakcollege Noordoostpolder. De informatie over het Vakcollege Noordoostpolder staat in hoofdstuk 8 van deze gids.

Identiteit van de school
Het Emelwerda College is een christelijke school. Uitgangspunt en inspiratiebron is de Bijbel. Belangrijk is dat je je als mens verantwoordelijk weet voor de omgeving. Deze verantwoordelijkheid vloeit voort uit de opdracht en uitdaging de aarde leefbaar te houden, zowel wat onze medemens als wat de natuur betreft. Een christelijke school benadrukt de vraag naar het goede, naar aandacht en zorg voor elkaar tijdens de onderwijsactiviteiten in en om de school. We hechten veel belang aan goede waarden en normen, voor een goede plek in de maatschappij.

Drie veilige terpen
We zijn een moderne school met een oude naam. ‘Emel’ betekent natuurlijke waterloop en ‘werda’ is een andere naam voor terp. Op een terp ben je veilig voor hoog water. Het Emelwerda College wil zo’n veilige plaats zijn. Een school waar je met plezier naartoe gaat en waar je je net zo veilig voelt als thuis. Het Emelwerda College heeft drie gebouwen met een eigen ingang, plein, kantine en fietsenstalling. Dat is herkenbaar en ook prettig voor de sfeer. Eigenlijk zijn het drie veilige terpen binnen onze scholengemeenschap.

Samen ontwikkelen we jouw talenten
Het Emelwerda College accepteert de aan hem toevertrouwde leerlingen zoals ze zijn. Met hun verschillen in achtergrond en begaafdheid. Het omgaan met verschillen tussen leerlingen is het uitgangspunt bij onze dagelijks onderwijskundig werk. Als school willen wij aansluiten bij deonderwijskundige praktijk van het basisonderwijs en voorbereiden op het onderwijs dat onze leerlingen gaan volgen, nadat zij op het Emelwerda hun diploma  hebben behaald. “Samen ontwikkelen we jouw talenten” is ons streven. Hieruit vloeit voort dat wij veel mogelijkheden tot ontwikkeling aanbieden, waaronder sportklas, Technasium, Cambridge Engels, cultuurklas, Bèta Challenge, internationalisering en het gymnasium. Maar ook dat we eruit willen halen wat erin zit. De meerbegaafde leerling willen wij als Begaafdheidsprofielschool uitdaging bieden.

Leren voor je toekomst
Dit alles in een uitdagende leeromgeving met moderne hulpmiddelen, waarbij je actief leert en in toenemende mate zelfstandig werkt. We werken met lessen van 45 minuten, of met blokuren van 90minuten. Vooral tijdens de blokuren zijn verschillende werkvormen mogelijk, wat zorgt voor meer afwisseling. Het zorgt ook voor meer rust in school. Bijkomend voordeel is dat je minder verschillende vakken per dag hebt en dus ook minder boeken hoeft mee te nemen. Voor individuele begeleiding is extra tijd ingeruimd; dit kan zowel huiswerkbegeleiding zijn als gerichte steunles voor een vak waarin minder gepresteerd wordt. Daarnaast voeren we regelmatig projecten uit, zodat vaardigheden als samenwerken en presenteren aan de orde komen.

Ik hoop dat jullie, de leerlingen, en u, de ouders, zich sterk betrokken zullen voelen bij onze school. Ik wens alle nieuwe en ‘oude’ leerlingen een heel prettige tijd toe in dit schooljaar.

M. Sijbom-Hassing
bestuurder