Begeleiding

De leerlingbegeleiding

Het Emelwerda College biedt de leerlingen een veilig en goed schoolklimaat waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. De school heeft gebouwen met een eigen ingang, plein en kantine. Dat is herkenbaar en prettig voor de sfeer. Centraal in de begeleiding staat de mentor. Deze is de vraagbaak voor en over een klas. De mentor houdt regelmatig gesprekken met individuele leerlingen over de resultaten en over hun welbevinden op school. Ouders kunnen altijd gesprekken voeren over het functioneren van hun kind. Verder probeert de mentor ervoor te zorgen dat er van de klas een sociaal geheel gemaakt wordt, waarin elke leerling zich thuis kan voelen. Samen met de klas regelt de mentor de kerstvieringen, klassenavonden en dergelijke. De mentor wordt in de leerlingenbegeleiding allereerst bijgestaan door de teacherleader, daarnaast door de leerlingbegeleiders, de afdelingsleiders, de coördinator leerlingondersteuning en de decanen. In de onderbouwklassen hebben alle klassen een of meer mentorlessen. De school vindt het belangrijk dat ouders en mentoren elkaar goed weten te vinden.

Loopbaanoriëntatie

Elke afdeling heeft een eigen decaan die verantwoordelijk is voor de loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob) van de leerlingen. De decaan ondersteunt de mentoren bij het geven van de lob-lessen die in meerdere leerjaren apart in de lessentabel zijn opgenomen.

Tijdens de schoolloopbaan van de leerlingen worden activiteiten georganiseerd die de leerlingen ondersteunen bij het maken van een keuze voor de verschillende leerwegen en vervolgopleidingen.

In leerjaar 2 van het vmbo worden diverse activiteiten aangeboden om leerlingen een keuze voor de sector/ afdeling te kunnen laten maken: lob-lessen (loopbaan- oriëntatie en begeleiding), de afname van interesse-testen, een vmbo-dag op FIRDA Emmeloord over de ver- volgmogelijkheden in het mbo, bedrijvenbezoeken en individuele gesprekken over de keuzes. Veel van deze activiteiten zijn onderdeel van het Bèta Challenge programma.

Voor de leerlingen van het 4e leerjaar vmbo wordt in november een onderwijsmarkt georganiseerd waar ongeveer 60 verschillende voorlichtingen over de vervolgopleidingen worden gegeven. De leerlingen hebben individuele gesprekken met de decaan en kunnen de onderwijsbeurs in Zwolle de open dagen van de ROC’s bezoeken, om tot een goede keuze van een vervolgtraject te komen.

Alle leerlingen werken gedurende alle leerjaren in het vmbo met het programma Qompas om een eigen port- folio op te bouwen. Hierin verzamelen ze alle informatie die belangrijk is om de juiste keuzes te maken tijdens hun schoolloopbaan. De leerling is zelf de eigenaar van het portfolio en bespreekt op de verschillende keuzemomenten deze resultaten met de ouders en de mentor.

Persoonlijke begeleiding / passend onderwijs

Naast de begeleiding van de mentor en de afdelingsleider kent het Emelwerda College meer specifieke vormen van begeleiding:

  • in de brugklassen worden alle leerlingen getoetst op het gebied van rekenen, taal of motoriek om te beoordelen of zij steunles of motorische remediale hulp nodig hebben; 
  • In de onderbouw vindt in het voorjaar de Dia toets voor Nederlands, Wiskunde en Engels plaats. De toets maakt deel uit van het Volgsysteem Voortgezet Onderwijs. 
  • Door de mentoren wordt systematisch gebruik gemaakt van Magister Hiermee kan adequaat op eventuele problemen gereageerd worden in het rooster is ruimte gecreëerd voor persoonlijke en vakinhoudelijke begeleiding; 
  • hulp bij faalangst of examenvrees;
  • hulp vanuit het zorg advies team (zat) voor leerlingen met gecompliceerde problemen. Daaraan nemen naast vertegenwoordigers van de school ook de politie, het maatschappelijk werk, de schoolverpleegkundige, de GGZ en de leerplichtambtenaar deel. Wanneer er grote problemen bij een leerling geconstateerd worden, kan de school in het zorg advies team overleggen welke vorm van hulpverlening het beste gegeven kan worden.In het kader van passend onderwijs worden leerlingen die ondersteuning nodig hebben, zo veel mogelijk in het reguliere voortgezet onderwijs geplaatst. Bij passend onderwijs is een belangrijke plaats ingeruimd voor het samenwerkingsverband stichting Aandacht+. Als een leerling zich aanmeldt bij een school die de noodzakelijke ondersteuning niet kan bieden, wordt in overleg met de Commissie van Toelaatbaarheid van Aandacht+ naar een andere school gezocht, waar de ondersteuning wel geboden kan worden. In bepaalde situaties kan de leerling ook verwezen worden naar het speciaal onderwijs.