De School

Waarom naar het Emelwerda College?

Het Emelwerda College is een brede christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo.

 • Er is voor elke leerling een plek door de vele opleidingsmogelijkheden. Tienercollege, Vakcollege vmbo bbl, kbl (met lwoo) in de technische profielen, economie en ondernemen, zorg en welzijn, mavo, havo, Technasium, atheneum en gymnasium.  
 • Er zijn drie kleinschalige onderwijseenheden met o.a. een eigen groep personeel, een eigen kantine, schoolplein en fietsenstalling. Eigenlijk zijn het drie kleine scholen met een eigen sfeer binnen onze scholengemeenschap. 
 • Elke leerling krijgt in die onderwijseenheid les op zijn eigen niveau. 
 • Het Emelwerda College heeft de ondersteuning en begeleiding van leerlingen centraal in zijn beleid geplaatst.
 • Het gaat niet alleen om lessen, maar er is ook veel aandacht voor levensbeschouwelijke, godsdienstige en ethische zaken.

Waarom naar het Vakcollege Noordoostpolder?

Het Vakcollege Noordoostpolder is een school voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen.

Iedere leerling is welkom. Ongeacht geloof of afkomst. Het Vakcollege is een school waar je je thuis voelt. Het onderkennen van de gezamenlijke waarden en onderlinge verbondenheid is belangrijk. Binnen het Vakcollege Noordoostpolder is zowel het openbaar als het christelijk onderwijs herkenbaar. Dit geldt voor het dagelijks handelen, dagopeningen en vieringen. Het Vakcollege Noordoostpolder wil een school zijn waar leerlingen met plezier naar toe gaan, waar ze zich veilig voelen en waar ze optimaal kunnen leren. Verbondenheid met de ouders is daarbij van groot belang. 

De Stichting

De school gaat uit van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs op Protestants Christelijke Grondslag voor de Noordoostpolder en omgeving. De stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

College van Bestuur
Het College van Bestuur bestaat uit de bestuurder van de school. Een deel van de raad wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad, de ouderraden en de kerken in het voedingsgebied van de school. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de school.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen en wordt gevormd door leden met een specifieke deskundigheid en door vertegenwoordigers vanuit de ouderraad, de Medezeggenschapsraad en de gezamenlijke kerken in het voedingsgebied van de school. 

Mevr. M.A.C. Kasper de Kroon
voorzitter RvT Emelwerda College

Dhr. F.G. Hoekstra
Dhr. A.T. de Jong
Dhr. J. van Wieren
Mevr. E. Oost
Dhr. R.T.J. Oost

Bestuurssecretaresse:
Mevr. B. Rietveld-Arends
bestuurssecretariaat@emelwerda.nl

College van Bestuur:
Mevr. M.S. Sijbom-Hassing
Bestuurder Emelwerda College

Directeur Emelwerda College:
Dhr. P.N. Brandwijk

Vakcollege Noordoostpolder
Het Vakcollege Noordoostpolder valt onder het bestuur van het Emelwerda College. 

Schoolleiders Vakcollege Noordoostpolder:
Mevr. K. Dijk en mevr. A. Jansen

Waar staan we voor?

Onze doelstelling komt erop neer dat we een werk- gemeenschap willen zijn waarbinnen elke leerling zich thuis voelt en maximale mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen op het niveau dat bij hem of haar past. Het woord werkgemeenschap is bewust gekozen. Het zonder vertraging halen van een diploma staat bij ons zonder meer voorop. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat leerlingen het naar hun zin hebben op school en dat ze zich ook op andere terreinen kunnen ontwikkelen. Van ouders en leerlingen verwachten wij dat ze in ieder geval onze doelstelling respecteren.

Hoe doen we dat?

Vakcollege Noordoostpolder:

 • Leren door doen
 • Onderwijs in een kleinschalige setting
 • Optimale doorstromingsmogelijkheden naar de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg
 • Zelf actief bezig
 • 10 uur praktijkles per week
 • Veel (praktijk)ervaring bij bedrijven en ondernemers
 • Vmbo- en mbo diploma op niveau 2 of 3(4) na 5 of 6(7) jaar.
 • Intensieve (studie)begeleiding
 • Digitaal onderwijs
 • Werken aan talent- en persoonlijkheidsontwikkeling

Emelwerda College:

 • Plaatsing in een kernteam met een twee- of driejarige onderbouwperiode, met een vast team docenten.
 • Optimale doorstromingsmogelijkheden naar de mavo, havo, atheneum of gymnasium.
 • Goede aansluiting naar het vervolgonderwijs.
 • Bieden van een goede leerlingbegeleiding.
 • Het bieden van vele contactmogelijkheden met ouders.
 • Naast onderwijs is er ook aandacht voor toerusting, vorming en burgerschap buiten de school: het bezoeken van theatervoorstellingen en musea, excursies bij aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst en maatschappijleer, stages bij bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.
 • Aandacht voor onze christelijke identiteit: dagopeningen en vieringen.

Elke dag leest de docent aan het begin van de dag een gedeelte uit de Bijbel of een andere tekst, met behulp van de methode ‘Oase’. Nu is het niet altijd duidelijk welke les de eerste van de dag is. Soms is er een steunles voor enkele leerlingen. In de hogere klassen beginnen de leerlingen vaak niet gelijktijdig. Daarom wordt voor de hogere klassen door de afdelingsleiders vastgesteld tijdens welk lesuur de dagopening in de clustergroepen plaatsvindt. Als de les LO de eerste les van de dag is, verschuift de dagopening naar de volgende les. Als u prijs stelt op inzage in de serie Oase of er zelf een abonnement op wenst te nemen, kunt u contact met de leerlingadministratie opnemen.