De School

Waarom naar het Emelwerda College?

Het Emelwerda College is een brede christelijke scholengemeenschap.

 • Er is voor elke leerling een plek door de vele opleidingsmogelijkheden. Mavo, havo, Technasium, atheneum, gymnasium en samen met het Zuyderzee Lyceum het Vakcollege techniek, Vakcollege economie & ondernemen en Vakcollege zorg en welzijn (met lwoo). 
 • Elke leerling heeft zijn eigen gebouw. Er zijn drie kleinschalige onderwijseenheden met o.a. een eigen groep personeel, een eigen kantine, schoolplein en fietsenstalling. Eigenlijk zijn het drie kleine scholen met een eigen sfeer binnen onze scholengemeenschap. 
 • Elke leerling krijgt in die onderwijseenheid les op zijn eigen niveau. 
 • Het Emelwerda College heeft de leerlingbegeleiding centraal in zijn beleid geplaatst.
 • Het gaat niet alleen om lessen, maar er is ook veel aandacht voor levensbeschouwelijke, godsdienstige en ethische zaken.

De Stichting

De school gaat uit van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs op Protestants Christelijke Grondslag voor de Noordoostpolder en omgeving. De stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit de bestuurder van de school. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. Een deel van de raad wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad, de ouderraden en de kerken in het voedingsgebied van de school.

Waar staan we voor?

Onze doelstelling komt erop neer dat we een werk- gemeenschap willen zijn waarbinnen elke leerling zich thuis voelt en maximale mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen op het niveau dat bij hem of haar past. Het woord werkgemeenschap is bewust gekozen. Het zonder vertraging halen van een diploma staat bij ons zonder meer voorop. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat leerlingen het naar hun zin hebben op school en dat ze zich ook op andere terreinen kunnen ontwikkelen. Van ouders en leerlingen verwachten wij dat ze in ieder geval onze doelstelling respecteren.

Hoe doen we dat?

 • Plaatsing in een kernteam met een twee- of driejarige onderbouwperiode, met een vast team docenten. 
 • Optimale doorstromingsmogelijkheden naar de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, havo, atheneum of gymnasium.
 • Goede aansluiting naar het vervolgonderwijs.
 • Bieden van een goede leerlingbegeleiding.
 • Elke leerling krijgt les in zijn eigen gebouw waar hij iedereen kent en gekend wordt.
 • Het bieden van vele contactmogelijkheden met ouders.
 • Naast onderwijs ook veel aandacht voor cultuur: muziekavonden, het bezoeken van theatervoorstellingen en musea, excursies bij aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst en maatschappijleer.
 • Aandacht voor onze christelijke identiteit: dagopeningen en vieringen.

Elke dag leest de docent aan het begin van de dag een gedeelte uit de Bijbel of een andere tekst, met behulp van de methode ‘Oase’. Nu is het niet altijd duidelijk welke les de eerste van de dag is. Soms is er een steunles voor enkele leerlingen. In de hogere klassen beginnen de leerlingen vaak niet gelijktijdig. Daarom wordt voor de hogere klassen door de afdelingsleiders vastgesteld tijdens welk lesuur de dagopening in de clustergroepen plaatsvindt. Als de les LO de eerste les van de dag is, verschuift de dagopening naar de volgende les. Als u prijs stelt op inzage in de serie Oase of er zelf een abonnement op wenst te nemen, kunt u contact met de rector opnemen.