Vakcollege & Tienercollege

Vakcollege Noordoostpolder

Het Vakcollege Noordoostpolder is een vmbo school met brede uitstroommogelijkheden, waar leerlingen in een doorlopende leerroute vmbo/mbo worden opgeleid tot vakman of vakvrouw. Leerlingen met een basis- , kaderberoeps of kader/theoretisch advies kunnen bij ons terecht. Een leerling kan bij ons één of meerdere vakken op hoger niveau volgen. Hierin kan ook examen gedaan worden. Praktijk en theorie wisselen elkaar af. Leerlingen kunnen een vmbo-diploma halen in 4 jaar en kunnen dan verder hun schoolopleiding afronden op het mbo-niveau 2, 3 of 4. De leerlingen kunnen op het Vakcollege kiezen voor de profielen Techniek (BWI en PIE), Zorg & Welzijn of Economie & Ondernemen. We zijn een kleinschalige school voorzien van mooie praktijklokalen.

Kenmerken

 • Het Vakcollege Noordoostpolder biedt leerlingen met praktisch talent een opleiding die bij hun leerstijl past. Leerlingen leren door doen, zijn zelf actief bezig.
 • Maar liefst 10 lesuren praktijk per week vanaf de brugklas.
 • Een kleine school in een modern gebouw.
 • Persoonlijke aandacht en begeleiding.
 • Eigentijds onderwijs waarbij ICT als belangrijk middel wordt ingezet om leerlingen goed voor te bereiden op de digitale maatschappij.
 • De opleiding kent een doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo. Hierdoor is minder overlap van lesstof en kunnen leerlingen op een hoger niveau een diploma halen in het mbo.
 • Er is een intensieve samenwerking tussen het Vakcollege Noordoostpolder en het ROC de Friese Poort. Leerlingen kunnen zich specialiseren, verdiepen en verbreden.
 • Het onderwijs sluit goed aan op het vernieuwde examenprogramma binnen het vmbo dat gebaseerd is op de beroepswerkelijkheid.
 • Er wordt samengewerkt met de (regionale) arbeidsmarkt. Leerlingen gaan op bedrijfsexcursies en lopen stage. De bedrijven verzorgen gastlessen op de school.
 • Uitstekende mogelijkheden om na het Vakcollege Noordoostpolder en een mbo-opleiding als vakman of vakvrouw aan de slag te kunnen in een goede baan.

Missie

Het Vakcollege Noordoostpolder biedt leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo arbeidsmarktrelevante, praktijkgerichte en doorlopende leerroutes, die leiden naar een vakdiploma en een baan. Om aan deze opdracht te voldoen is het van belang dat de loopbaan van de leerling centraal staat. Het bieden van maatwerk is belangrijk om aan te kunnen sluiten op de onderwijsbehoeften en -wensen van leerlingen.

Om succes te bereiken is het voor leerlingen belangrijk dat ze zich gekend en gezien weten. ‘De loopbaan van de leerling is het uitgangspunt voor het Vakcollege Noordoostpolder.’

Visie

'We zien je'
We stimuleren leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We bieden onderwijs waarbij we rekening houden met verschillen. De leerling wordt bij ons gezien, hij/zij doet ertoe, hij/zij mag zijn wie hij/zij is. We kennen de leerlingen en begeleiden ze in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. De leerlingen hebben een actieve rol in de lessen door zelf sturing te geven aan hun eigen loopbaanontwikkeling en medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.

Samenwerking Emelwerda College en Zuyderzee Lyceum

De besturen van het Emelwerda College en het Zuyderzee Lyceum zijn een duurzame samenwerking aangegaan in de beroepsgerichte afdelingen van het vmbo. Dit heeft in augustus 2015 geresulteerd in de start van een gezamenlijke school: het Vakcollege Noordoostpolder. Wettelijk en administratief gezien blijft er sprake van twee afzonderlijke scholen met ieder een eigen bevoegd gezag. Inschrijving geschiedt op basis van de voorkeur van de ouders bij één van beide scholen.

Identiteit
Het Vakcollege Noordoostpolder is een school waar iedere leerling welkom is. Dat betekent dat er in het Vakcollege Noordoostpolder ruimte is voor de eigen identiteit van leerlingen en ouders/verzorgers. De waarden die we delen en belangrijk vinden, zijn gelijkwaardigheid, respect, openheid en eerlijkheid. We  staan open voor anderen, ongeacht geloof, afkomst, of wat dan ook. Belangrijk is het onderkennen van de gezamenlijke waarden.

Onderwijs: maatwerk en eigentijds

De drie belangrijke thema’s voor het onderwijs op het Vakcollege Noordoostpolder zijn:

1. Doorlopende leerlijn. We werken in één doorlopende leerlijn, vanuit het primair onderwijs, via het vmbo tot in het mbo.

2. Maatwerk. Leerlingen krijgen de gelegenheid om d.m.v. versnelling, verdieping en/of verbreding vorm te geven aan hun eigen loopbaanontwikkeling.

3. De rol van de Leermiddelen. Er is sprake van eigentijds onderwijs waarin ICT als middel wordt ingezet. Er wordt uitgegaan van “blended learning”: leren met zowel digitale als andere leermiddelen. Iedere leerling werkt op een eigen iPad.

We blijven in de onderbouw op zoek naar de capaciteiten van de leerling. We hebben hoge verwachtingen en stimuleren de leerling om het beste uit zichzelf te laten halen. Een leerling die start in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg kan op deze wijze een diploma op een hoger niveau halen .

Onderwijs: verschillende profielen

In klas 1 oriënteren de leerlingen zich op de profielen die het Vakcollege Noordoostpolder aanbiedt: Techniek (BWI en PIE), Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Vanaf het tweede leerjaar kiezen de leerlingen één profiel en gaan ze zich verder specialiseren. Voor de beroepsgerichte leerwegen bieden we in klas 3 en 4 vier profielen waaruit de leerlingen een keuze kunnen maken:

1. BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)
2. PIE (Produceren, Installeren en Energie)
3. Z&W (Zorg & Welzijn)
4. E&O (Economie & Ondernemen)

Profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI )

Bouwen, Wonen en Interieur is een veelzijdige bedrijfstak. Waar anders kun je zo gevarieerd de richting kiezen waarin je gaat werken. Infra (wegen en landschappen), metselen, meubel maken, bouwen van winkelinterieurs of mooie stands op een beurs, schilderen of afwerken, timmeren, houtbewerking met machines of in een creatieve hoek met interieuradvies, ontwerpen in 2D en 3D CAD of sign (belettering) zijn enkele voorbeelden. Maar ook je werkplek is veelzijdig. Wat denk je bijvoorbeeld van werken op kantoor waar je de planning maakt of ontwerpt, in een hal met computergestuurde machines, op de bouwplaats een gebouw neerzetten of een verbouwing bij mensen thuis. Je kunt werken bij een groot of klein bedrijf of als zelfstandig ondernemer. Met Bouwen, Wonen en Interieur kun je werken op de bouw en een gebouw neerzetten waar je trots op mag zijn. Maar allang is Bouwen, Wonen en Interieur niet alleen de bouwplaats of alleen werken met je handen. Dat heb je hierboven wel kunnen lezen. Het profiel BWI is een technische beroepsopleiding binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg voor jongeren die kiezen voor een loopbaan in de techniek. Het is ons alles waard dat jongens en meisjes met interesse in techniek doelgericht worden opgeleid, een vak leren, hun diploma’s halen en doorstromen naar een baan in de techniek. Leerlingen in het eerste leerjaar maken in de uren Vakcollege kennis met Techniek en Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Vanaf klas 2 kunnen de leerlingen kiezen voor het profiel Techniek (BWI en PIE) en krijgen ze 10 uur praktijk per week. Na leerjaar 2 kunnen leerlingen kiezen uit twee technische profielen: bouwen, wonen en interieur (BWI) en produceren, installeren en energie (PIE). Omdat leerlingen bij ons al heel veel vakkennis en vakvaardigheden hebben opgedaan, beginnen ze met een voorsprong in het mbo. De voorsprong kan gebruikt worden om op het mbo een hoger niveau te kunnen halen waardoor de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk worden vergroot.

Profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Het profiel PIE is een technische beroepsopleiding binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg voor jongeren die kiezen voor een loopbaan in de techniek. Het is ons alles waard dat jongens en meisjes met interesse in techniek doelgericht worden opgeleid, een vak leren, hun diploma’s halen en doorstromen naar een baan in de techniek. Leerlingen in het eerste leerjaar maken in de uren Vakcollege kennis met Techniek en Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Vanaf klas 2 kunnen de leerlingen kiezen voor het profiel Techniek (BWI en PIE) en krijgen ze 10 uur praktijk per week. Na leerjaar 2 kunnen leerlingen kiezen uit twee technische profielen: bouwen, wonen en interieur (BWI) en produceren, installeren en energie (PIE). Omdat leerlingen bij ons al heel veel vakkennis en vakvaardigheden hebben opgedaan, beginnen ze met een voorsprong in het mbo. De voorsprong kan gebruikt worden om op het mbo een hoger niveau te kunnen halen waardoor de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk worden vergroot.

Profiel Zorg & Welzijn (Z&W)

Eten, drinken, slapen, wassen, boodschappen doen en sporten. De dagelijkse bezigheden van een mens. Bij de meeste volwassenen gaat dit allemaal vanzelf, maar kleine kinderen kunnen nog niet alles alleen. Of oudere, gehandicapte en zieke mensen, die hebben ook een helpende hand nodig. Daarom zorgt een ‘verzorgende’ dat er bijvoorbeeld eten op tafel staat of dat er schone kleren in de kast liggen. Om die zorg goed te laten verlopen, moet er georganiseerd worden. Een huishouden runnen en voor de mensen in je omgeving zorgen, gaat namelijk niet vanzelf. De technologische ontwikkelingen in de zorg krijgen volop aandacht bij ons op school. Leerlingen met talent om met mensen te werken en mensen te helpen. Leerlingen die het leuk om mensen te verzorgen of te ondersteunen. Voor die leerlingen is er het profiel Zorg & Welzijn. Binnen het profiel Zorg & Welzijn gaan leerlingen zelf aan de slag. Omgaan met mensen, verzorgende handelingen uitvoeren, activiteiten organiseren en diensten verlenen horen bij het profiel Zorg & Welzijn. Leerlingen leren heel veel door te doen en als ze straks gaan werken hebben ze een echt vak geleerd! Ze zijn de vakmannen/vrouwen waar een instelling of bedrijf op zit te wachten. Bij Zorg & Welzijn bereiden we leerlingen zo goed mogelijk voor op de beroepenvelden waar ze later kunnen gaan werken. 

Leerlingen in het eerste leerjaar maken in de uren Vakcollege kennis met Techniek en Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Vanaf klas 2 kunnen de leerlingen kiezen voor het profiel Zorg & Welzijn. Met 10 uren in de week wordt vanuit activiteiten gewerkt aan kennis, vaardigheden en beroepshouding. Door middel van projecten/kleinschalige stages, gastlessen, bedrijfsbezoeken doen de leerlingen ervaringen op in het beroepenveld. In het derde leerjaar gaan de leerlingen praktijkervaring (stage) opdoen in hun keuzevak. Omdat leerlingen bij ons al heel veel vakkennis en vakvaardigheden hebben opgedaan, beginnen ze met een voorsprong in het mbo. De voorsprong kan gebruikt worden om op het mbo een hoger niveau te kunnen halen waardoor de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk worden vergroot.

Profiel Economie & Ondernemen (E&O)

Op kantoor, in de winkel, achter je bureau en achter de computer. Het personeel dat daar werkt, vindt het leuk om met en voor mensen te werken. De komende jaren zijn er steeds meer personen nodig in allerlei mensgerichte beroepen. Getalenteerde en goed opgeleide personen voor beroepen in economie en dienstverlening. Voor wie nu al weet dat hij of zij later het liefst in de economische sector wil werken, is er het profiel Economie & Ondernemen. Een praktische beroepsopleiding voor jongeren die toppers in hun vak willen worden en zich goed willen voorbereiden op een mooie carrière. Voor jongeren die van mensen later hun werk willen maken. Ook wanneer een leerling later zijn eigen winkel of bedrijf wil beginnen is het profiel Economie & Ondernemen een prima start! In deze afdeling wordt de basis gelegd voor de doorlopende leerlijn naar het mbo. De technologische ontwikkelingen in de vakrichting krijgen volop aandacht bij ons op school.

Het profiel Economie & Ondernemen is een beroepsopleiding waarbij theorie in samenhang met de praktijk wordt aangeboden. Er wordt samengewerkt met  werkgevers in het bedrijfsleven en dienstverlening in de regio. Deze instellingen en bedrijven bieden de leerlingen in het derde jaar stageplaatsen en werk/leerplaatsen. Ook helpen zij het profiel Economie & Ondernemen met het afstemmen van de opleidingen op de beroepspraktijk.  Leerlingen in het eerste leerjaar maken in de uren Vakcollege kennis met Techniek en Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Vanaf klas 2 kunnen de leerlingen kiezen voor het profiel Economie & Ondernemen. Met 10 uren in de week wordt vanuit activiteiten gewerkt aan kennis, vaardigheden en beroepshouding. Omdat leerlingen bij ons al heel veel vakkennis en vakvaardigheden hebben opgedaan, beginnen ze met een voorsprong in het mbo. De voorsprong kan gebruikt worden om op het mbo een hoger niveau te kunnen halen waardoor de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk worden vergroot.

Stage

In het Vakcollege Noordoostpolder is de stage een vast onderdeel van het programma. De leerlingen van de derde klassen oriënteren zich gedurende een periode op arbeid en beroep. Vooraf krijgt de leerling lessen over veiligheid en arbeid, het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van gesprekken. Tijdens de stageweek zelf worden de leerlingen begeleid door een stagedocent van de school en een praktijkbegeleider van het bedrijf. In klas 4 gaan de leerlingen op stage om praktijkervaring op te doen in de beroepssector die zoveel mogelijk correspondeert met het profiel waar de leerling zijn lessen volgt. Per profiel kan de stage verschillend ingevuld worden. Met een opleiding op een Vakcollege Noordoostpolder hebben leerlingen een goede kans op een baan. Er is namelijk veel vraag naar goed en modern geschoolde vakmensen. Daarnaast wordt de kans op een baan vergroot doordat het Vakcollege Noordoostpolder het opleidingsaanbod afstemt op de vraag naar personeel vanuit de regio. Samenwerking met het MBO, bedrijven en instellingen is een belangrijk thema voor onze school.

Lessentabel en overgangsnormen

De lessentabel en de overgangsnormen van het Vakcollege Noordoostpolder vindt u op www.vakcollegenoordoostpolder.nl

Ontdekken, ervaren en leren

Gedurende de opleiding gaat de leerling op zoek naar antwoorden op de vragen:

- Wie ben ik?
- Waar ben ik goed in?
- Wat vind ik leuk?
- Kan ik wat ik graag wil?
- Waar kan ik doen waar ik het beste in ben en leren
- Waar ik goed in wil worden?
- Hoe kan ik zorgen dat ik het beste uit mezelf haal?
- Wie kan me helpen om te worden wie ik wil zijn?

Aan de hand van LOB-lessen (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) krijgen de leerlingen inzicht in hun interesses, vaardigheden en competenties. In klas 1 oriënteren de leerlingen zich op de profielen: techniek (BWI en PIE), zorg & welzijn en economie. Leerlingen kiezen aan het eind van klas 1 een profiel en gaan zich daarin verder specialiseren. In een digitaal portfolio bewaart de leerling de antwoorden (bewijsstukken) op bovenstaande vragen. U kunt als ouder/verzorger meekijken in het digitale portfolio van uw kind. Tijdens de hele opleiding vult de leerling het digitale portfolio, waarna de leerling het kan meenemen naar het intakegesprek voor de vervolgopleiding of een sollicitatiegesprek.

Leerlingbegeleiding: persoonlijk

Op het Vakcollege Noordoostpolder hebben we veel aandacht voor het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben daarnaast ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de begeleiding staat een aantal aspecten centraal:

- regelmatige gesprekken met de leerling over zijn persoonlijke ontwikkeling, welbevinden en studievoortgang;
- informatie- en spreekavonden voor ouders en leerlingen over onder andere (vervolg)opleiding, actuele thema’s en studievoortgang;
- terugkoppeling naar de basisscholen over de ontwikkeling van de leerling;
- leerlingbesprekingen door docenten gericht op het sociaal-emotioneel functioneren en studievoortgang;
- doorlopende leerlijn naar het mbo.

We bieden de leerlingen een veilig en goed schoolklimaat waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. De school heeft een eigen gebouw met een eigen ingang, plein, fietsenstalling en kantine. Dat is herkenbaar en prettig voor de sfeer.

Leerlingbegeleiding: LWOO

LWOO is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

- Binnen het Vakcollege gaan we uit van gelijke kansen voor alle leerlingen.

- Leerlingen met een achterstand op verschillende gebieden vinden hun plek bij ons.

- Binnen het Vakcollege streven we naar kleinere klassen.

- Op het Vakcollege kunnen leerlingen worden aangemeld voor steunlessen gericht op hun achterstanden of op ‘leren leren’.

- Indien nodig bestaat de mogelijkheid tot het maken van huiswerk op school.

- Op het Vakcollege willen we leerlingen succeservaringen op laten doen.

- We gaan uit van de kracht van de leerling: wat kun je wel!

Leerlingbegeleiding: klachtenregeling


Voor het Vakcollege Noordoostpolder zijn de klachtenregelingen van het Emelwerda College en het Zuyderzee Lyceum van toepassing. Deze zijn terug te vinden op www.emelwerda.nl en www.zuyderzeelyceum.nl.

Contact

Vakcollege Noordoostpolder (vmbo beroepsgerichte leerwegen)
Espelerlaan 70, 8302 DC Emmeloord
Postbus 1129, 8300 BC Emmeloord

Tel: 0527-634588
E-mail: info@vakcollegenoordoostpolder.nl
Website: www.vakcollegenoordoostpolder.nl

Bevoegd gezag
Mw. M. Sijbom-Hassing
Mw. H.F. Kruize

De heer H. Reuten, directeur
h.reuten@vakcollegenoordoostpolder.nl

Mevrouw. A. Op ’t Hof, afdelingsleider
a.opthof@vakcollegenoordoostpolder.nl

‘Er is ruimte voor een persoonlijk leerplan voor kinderen bij de verschillende vakgebieden op hun eigen niveau met een maatwerkprogramma en daarnaast boeiende projecten om aan te werken.’ 

-  Marga Sijbom-Hassing (bestuurder Emelwerda College)

Het Tienercollege

Het Tienercollege Noordoostpolder is een initiatief van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) en het Emelwerda College. Op het Tienercollege zijn groep 7 en 8 en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs samengevoegd. De leerlingen kunnen na vier jaar Tienercollege meteen door naar de derde klas van het voortgezet onderwijs.

Het Tienercollege NOP staat voor:

 • 10-14 onderwijs;
 • Lef;
 • Eigen regie leerling;
 • Eigenaarschap;
 • Persoonlijk leren;
 • Eerlijke kansen bieden;
 • Talenten ontdekken;
 • Inspirerend/betekenisvol;
 • Verbinding;
 • Onderzoekend en ontdekkend leren;
 • Growth mindset;
 • Buiten naar binnen halen.

‘In het Tienercollege onderzoeken en ontwikkelen we samen onderwijs waarin kinderen kansen kunnen creëren en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.’ 

-  Pieter Brandwijk - Directeur mavo/havo/vwo Emelwerda College

Het Tienercollege NOP is geschikt voor de leerling die:

 • graag van alles onderzoekt en uitprobeert;
 • zelf wil meebeslissen over wat hij leert en hoe hij leert;
 • zijn eigen talenten wil ontdekken en gebruiken;
 • wat meer tijd wil om te wennen aan het voortgezet onderwijs;
 • zijn eigen grenzen wil opzoeken;
 • graag samenwerkt met andere leerlingen;
 • vol ideeën zit;
 • goed zelfstandig kan werken;
 • het advies kaderberoeps heeft gekregen, maar nogal theoretisch is ingesteld;
 • een uitstroomprofiel van mavo of hoger heeft.

‘Met een Tienercollege wordt een nieuwe kleur op het palet van onderwijsaanbod in de regio toegevoegd. Dit is een vergroting van de diversiteit die wezenlijk bijdraagt aan de kwaliteit van het totale onderwijsaanbod in de regio.’ 

-  Kristiaan Strijker (bestuurder AVES)

De overheid verwacht dat er de komende jaren veel meer Tienercolleges komen, op allerlei plekken in Nederland. De overheid stimuleert deze ontwikkeling ook, omdat zij denkt dat het Tienercollege voor sommige kinderen echt een uitkomst biedt.

Regeerakkoord 2017: ‘Sommige kinderen zijn gebaat bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 10-14-scholen, een samenwerkingsvorm tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, voorzien in zo’n behoefte. Voor dergelijke vormen van samenwerking komt meer experimentele ruimte.’

Het Tienercollege is gevestigd in het Emelwerda College en heeft een gedeelde ingang met CBS De Koperwiek, aan de Wilgenlaan 1
Website: www.tienercollegenop.nl 
E-mail: info@tienercollegenop.nl

Directie

Mw. M. Sijbom-Hassing, bestuurder
bestuurssecretariaat@emelwerda.nl
0527 634561

Dhr. P. Brandwijk, directeur mavo-havo-vwo
directiesecretariaat@emelwerda.nl
0527 634 561

Afdelingsleiders

MAVO (VMBO THEORETISCHE LEERWEG EN VMBO GEMENGDE LEERWEG)

Mw. M. Dragt-Mintjes, afdelingsleider mavo
m.dragt-mintjes@emelwerda.nl
0527 634562

HAVO/VWO

R. van Koningsveld, afdelingsleider onderbouw havo en vwo (klas 1 en 2)
r.vankoningsveld@emelwerda.nl 
0527 634576

Dhr. G. van der Kolk, afdelingsleider bovenbouw havo (klas 3, 4 en 5)
g.vanderkolk@emelwerda.nl
0527 745875

N. van der Zandt, afdelingsleider bovenbouw vwo (klas 3, 4, 5 en 6)
n.vanderzandt@emelwerda.nl
0527 634571

Coördinator leerlingondersteuning (zorg)

Mw. R. Menage
r.menage@emelwerda.nl
0527 634584

Leerlingbegeleiders

Dhr. H. Frietema
h.frietema@emelwerda.nl 

Mw. C. Wijnen 
c.wijnen-tersteege@emelwerda.nl

Mw. W. de Vries
w.devries@emelwerda.nl

Dhr. R. Meekma 
r.meekma@emelwerda.nl

Mevr. T. de Jong
t.dejong@emelwerda.nl

Mevr. A. Boerema
a.boerema-wijgerde@emelwerda.nl

Dyslectiecoach

Dhr. R. Meekma
r.meekma@emelwerda.nl

Basisschoolcoördinator en coördinator vwo-onderbouw

Dhr. Van Koningsveld
r.vankoningsveld@emelwerda.nl

Contact

EMELWERDA COLLEGE
Postbus 16, 8300 AA Emmeloord
0527 634567
info@emelwerda.nl

www.emelwerda.nl

Gebouw de Wilg (Mavo)

Wilgenlaan 1, 8302 AM Emmeloord

Gebouw de Peppel (havo/vwo)

Peppellaan 1, 8302 AL Emmeloord