Organisatie en Financiën

Rondom het onderwijs

Het Emelwerda College wil dat leerlingen zich betrokken voelen bij de school en zich ook verantwoordelijk voelen voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Daarom wordt de leerlingen in een aantal gevallen gevraagd mee te denken over een bepaald onderwerp. Zo streeft de school ernaar de komende jaren de leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te geven t.a.v. voorzieningen die speciaal voor de leerlingen bedoeld zijn, bijvoorbeeld de kantines.

Leerlingenraad en leerlingenstatuut

Via een vertegenwoordiging uit de verschillende klassen en afdelingen hebben de leerlingen een overlegorgaan in de vorm van een leerlingenraad. In de leerlingenraad kunnen alle mogelijke wensen en klachten besproken worden. De leerlingenraad speelt een grote rol bij het bepalen van een goed doel, waarvoor de school actie wil gaan voeren. De leerlingenraad spreekt regelmatig met de schoolleiding over de gang van zaken binnen de school.

In het leerlingenstatuut staan precies de rechten en de plichten van alle leerlingen vermeld. Hieraan moet ieder zich houden, zowel leerlingen als docenten en onderwijs ondersteunend personeel. Het leerlingenstatuut is door het bestuur van de school vastgesteld en staat op het leerlingen-, ouder- en personeelportaal op de website.

Kantinecommissie

Het onderwijs ondersteunend personeel wordt in de kantine bijgestaan door leerlingen van de kantinecommissie. Deze leerlingen hebben inspraak in de keuze van de aan te bieden producten, het nieuwe meubilair en de inrichting van de kantine.

Document Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft de bevoegdheid om alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken. Daarnaast is de raad bevoegd aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR is samengesteld uit:

 • ouders
 • leerlingen
 • personeelsleden

De MR vergadert vijf keer per jaar. De raad vergadert twee maal per jaar met het bevoegd gezag van de school. De personeelsgeleding overlegt om de drie weken. Daarnaast vergadert zij regelmatig met een afvaardiging van de directie.

De ouderraad

De ouderraad van het Emelwerda College wordt gevormd door een aantal ouders van leerlingen mavo, havo en vwo. Zij vergaderen vier keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen is ook de schoolleiding vertegenwoordigd. Een afgevaardigde van de ouderraad zit in de Raad van Toezicht. De ouderraad is te bereiken via ouderraad@emelwerda.nl.

Hoe houden we ouders op de hoogte? 

Het is in het belang van de leerling dat de ouders de school kennen en dat de school de ouders kent. Daarom kunnen de ouders gerust de afdelingsleider of de mentor bellen als zij iets willen weten. Omgekeerd neemt de school contact met de ouders op, wanneer zij bijzondere vragen heeft. Het contact tussen school en ouders zal in de onderbouw het meest intensief zijn.

 • Ouderavonden en ouderspreekuren. Voor alle leerjaren organiseert de school een of meerdere keren per jaar een ouderavond. Na de eerste en tweede voortgangsrapportage kunnen de ouders gesprekken met de vakdocenten aanvragen.

  Handleiding voor het deelnemen aan de spreekmiddag-avond. 

 • Op de website in het ouderportaal. Met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord kunnen leerlingen en ouders inloggen op respectievelijk het leerlingen- en ouderportaal. Ouders/verzorgers krijgen naast eigen leerlingspecifieke ook algemene informatie over de school.


 • Cijfers op de website. Alle resultaten worden door de docenten ingevoerd in het leerlingenadministratieprogramma, in 1 mhv en 2 mavo ook in omza. Op de website van de school zijn de cijfers daarmee ook direct beschikbaar voor ouders en leerlingen.
 • Voortgangsrapportages. Aan het einde van de cursus ontvangt de leerling het overgangsrapport.
 • E-mail. Via de nieuwsbrief ‘Emelwaardigheden’
  worden ouders regelmatig geïnformeerd over het reilen en zeilen van de school. Het is daarom van belang dat er een juist e-mailadres in Magister (mijn instellingen) staat.
 • Agenda. Belangrijke data voor het begin van het schooljaar en gedurende het schooljaar worden opgenomen in de agenda op het ouderportaal van de website.
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) Postbus 82324 2508 EH Den Haag Telefoon: 070 386 16 97, fax: 070 302 08 36 E-mail: info@gcbo.nl Website: www.gcbo.nl Secretaris is Mw. mr. A.C. Melis-Gröllers

Vertrouwenspersoon, klachtenregeling en ongewenste intimiteiten

Ouders die een klacht hebben over de school kunnen deze in eerste instantie voorleggen aan de mentor, vertrouwenspersoon, directeur of rector-bestuurder. Deze probeert samen met de ouders tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht een ouder vinden dat een klacht niet naar behoren is afgehandeld, dan kan hij gebruik maken van de klachtenregeling die door het bestuur is ingesteld. Bij de centrale administratie ligt de klachtenregeling ter inzage. De klachtenprocedure voor examens is geregeld in het examenreglement. Ook klachten over ongewenste intimiteiten vallen onder de klachtenregeling. Onder ongewenste intimiteiten worden handelingen, gedragingen en/of uitspraken verstaan in de seksuele sfeer binnen of in samenhang met de onderwijssituatie, die door ouders of leerlingen als ongewenst worden beschouwd. Wanneer ouders of leerlingen hierover vermoedens hebben of klachten, kunnen ze terecht bij de interne of de externe vertrouwenspersonen.

De interne vertrouwenspersonen zijn:

De externe vertrouwenspersonen zijn (o.a. voor medewerkers):


Klachtencommissie 
Het Emelwerda College is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Deze commissie maakt deel uit van de stichting: 

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070 386 16 97, fax: 070 302 08 36
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl
Secretaris is Mw. mr. A.C. Melis-Gröllers

Vrijwillige ouderbijdrage


Het Emelwerda College vraagt van ouders geen structurele en verplichte bijdrage in de schoolkosten. De toelating van uw zoon of dochter is dus op geen enkele manier afhankelijk van een ouderbijdrage. Wel verzoeken wij ouders een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Hieronder vindt u meer informatie. 

Om het onderwijs betekenisvol in te richten, biedt het Emelwerda College meer aan dan alleen lessen en methodes die worden bekostigd vanuit de overheid. Daarbij kunt u denken aan buitenschoolse en culturele activiteiten, excursies, werkweken of introductiedagen.

Het stimuleren van leren onderzoeken, ontwerpen, ondernemen en jezelf ontwikkelen is in de onderwijsvisie van het Emelwerda College van belang: dit in verbinding met de omgeving waarin de leerling zich bevindt. De kosten hiervan worden door de overheid niet of onvoldoende vergoed. Om deze zaken toch te kunnen aanbieden vragen we ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Alle bedragen die we in een schooljaar van ouders vragen hebben we vooraf voorgelegd aan de MR en de oudergeleding heeft hiermee ingestemd.

De betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig. Wij stellen het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage bijzonder op prijs zodat alle leerlingen gebruik kunnen maken van de extra voorzieningen die uit de ouderbijdragen betaald worden. Wanneer een leerling tussentijds de school verlaat, krijgt de ouder per resterende maand 10% terug van de ouderbijdrage. 

De vrijwillige ouderbijdrage is 55 euro per leerling per jaar. Uit de ouderbijdrage worden o.a. de volgende posten betaald:

 • schoolgids/website
 • informatieverstrekking aan ouders
 • leerlingenbibliotheek
 • vieringen met en voor de leerlingen
 • geschenken aan leerlingen
 • (aanvullende) verzekeringen

Boekenfonds, leermiddelen en overige kosten

De leerlingen krijgen het boekenpakket in bruikleen. De ouders en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor de geleende boeken. Toegebrachte schade wordt in rekening gebracht. De boeken worden in de zomervakantie door Van Dijk Boeken bij de leerling thuisbezorgd. In de informatiebrochure staat vermeld welke materialen de leerlingen nog zelf moeten kopen. Dit betreft meestal zaken als rekenmachines, woordenboeken, schrijf- en tekengerei en passer. In de brochure staan ook bijdragen vermeld voor o.a. leerlingenactiviteiten, vakgebonden excursies, materiaalkosten voor (praktijk)vakken, extra kosten van de talentstroom, huur kluisjes etc. Evenals de hierboven genoemde ouderbijdrage zijn deze bijdragen niet verplicht. Echter bij niet-betaling zullen de leerlingen hier in principe niet aan kunnen deelnemen of gebruik van kunnen maken.

Nederlands
De leerlingen krijgen voor het vak Nederlands in de onderbouw en op het vmbo de opdracht om enkele algemene jeugdboeken te lezen. Het lezen van boeken daagt de leerlingen uit om na te denken over de beschreven situaties of nodigt hen uit om na te denken over keuzes die ze in het leven moeten maken. De verwerking van de leesopdracht bestaat meestal uit het maken van een verslag of het verzorgen van een presentatie. De leerlingen moeten steeds een boek van een aangeboden lijst kiezen. Op deze lijst staan soms ook boeken die wat de inhoud betreft niet passen bij de normen en de waarden die binnen het gezin van toepassing zijn. Het is in die gevallen altijd mogelijk om in overleg met de docent voor een ander boek te kiezen.

De fietsenstalling
Het Emelwerda College kent drie fietsenstallingen, voor elk gebouw één. Hierin moeten de fietsen op een juiste manier gestald worden. In de fietsenstalling bij het gebouw waar de leerling thuishoort, parkeert hij de fiets op de verhoogde bestrating in/tegen de rekken en zet de fiets op slot. Schade en/of zoekraken van de fietsen wordt zo tot het minimum beperkt. Ondanks camerabewaking blijft de leerling verantwoordelijk voor zijn eigendommen! Een foutgeparkeerde fiets kan tijdelijk vastgezet worden.

Kluisjes
Emelwerda College wil bezittingen van leerlingen optimaal beschermen. Een kluisje voor het opbergen van eigendommen is daarom verplicht en voor elke leerling beschikbaar. Het beheer van kluisjes wordt verzorgd door de conciërge. Het is niet de bedoeling dat kluisjes als permanente boekenkast worden gebruikt. Wel kunnen hierin bijv. gymnastiekkleding of boeken, die de leerlingen niet de hele dag willen meenemen, bewaard blijven. Ook is het kluisje bedoeld voor het opbergen van kostbare zaken als mobiele telefoons. De huur van het kluisje zit in het totale bedrag dat ouders aan het begin van het jaar verschuldigd zijn. De kluishuur bedraagt per jaar 19 euro. Een kluispas is voor de gehele schoolloopbaan, kost 5 euro welke in het eerste bedrag van 19 euro is opgenomen. Bij verlies moet een nieuwe pas voor 5 euro aangeschaft worden. Aan het einde van het schooljaar moeten de kluisjes door de leerling leeg en schoon opgeleverd worden. 

De kluisjes kunnen dan in de vakantieperiode schoongemaakt worden en de leverancier kan het jaarlijkse onderhoud uitvoeren. Leerlingen die op school en in het zelfde gebouw blijven, ‘behouden’ in principe hun eigen pas en eigen kluis. Leerlingen die naar een ander gebouw gaan, behouden hun pas, maar krijgen een andere kluis toegewezen. De schoolleiding, of degene die in het schoolreglement aangewezen is als verantwoordelijke, heeft in alle gevallen het recht om de kluisjes te (laten) openen en de volledige inhoud te laten beoordelen. Bij voorkeur gebeurt dit in het bijzijn van de leerling. Een afdelingsleider kan de inhoud van het kluisje ook controleren als het vermoeden bestaat dat een leerling regelmatig het huiswerk niet maakt, omdat de boeken in het kluisje blijven liggen.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Scholierenongevallenverzekering
De scholierenongevallenverzekering is van kracht op weg van huis naar school, gedurende de schooltijd (incl. de pauzes) en op weg van school naar huis en tijdens alle activiteiten en bijeenkomsten met goedkeuring of medeweten van het schoolbestuur georganiseerd in binnen- en buitenland. Voor inlichtingen over de specifieke voorwaarden van deze verzekering kunt u terecht bij de administratie.

W.A.-verzekering
Indien de leerlingen door hun schuld aan anderen schade toebrengen, zullen praktisch steeds de leerling of de ouders aansprakelijk worden gesteld. Aan de ouders wordt geadviseerd voor dit risico zelf een W.A.-verzekering af te sluiten. Schade ten gevolge van sportbeoefening valt meestal niet onder de W.A.-verzekering omdat hier, naar het oordeel van de verzekeringsmaatschappijen, sprake is van een verhoogd risico. De ouders verplichten zich echter schade door schuld of onvoorzichtigheid van hun kind aan schooleigendommen toegebracht te vergoeden onafhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden of van de jurisprudentie over Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.).

(Basis)ongevallenverzekering
Tijdens schoolreizen is voor de deelnemers een (basis)ongevallenverzekering afgesloten. De premie hiervoor is bij de reissom inbegrepen.

Verzekeringsmaatschappij Raetsheren van Orden
Wij bieden als school de mogelijkheid aan om een eigendommenverzekering voor leerlingen rechtstreeks bij onze verzekeringsmaatschappij Raetsheren van Orden af te sluiten. Zowel de premiebetaling als de afhandeling loopt rechtstreeks via deze verzekeringsmaatschappij. Voor aanvullende informatie zie onze site (Handige links - downloads).

Aansprakelijkheid
Leerlingen moeten zelf goed op hun spullen letten. Het is daarom van belang een goed slot op de fiets of brommer te hebben. Het is ook handig kleding en tassen van merktekens te voorzien. De school stelt de leerlingen in de gelegenheid om een kluisje te huren om daar hun waardevolle spullen in op te bergen. Het bestuur van de school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en vernieling van eigendommen van leerlingen.

Website van DUO

Tegemoetkoming studiekosten

Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen een basistoelage aanvragen. Op dat moment ontvangen ouders namelijk geen kinderbijslag meer. De toelage is een giften gaat in vanaf het kwartaal na de 18e verjaardag. De toelage wordt aan het eind van elke maand uitbetaald. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kan ook nog een aanvullende toelage verkregen worden. Het aanvragen van de toelage kan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) door in te loggen in mijnDUO.